Bomenbeleidsplan en boombeheer

Vragen als “Waarom is die mooie, oude boom gekapt?” en “Wij maken ons zorgen over klimaatverandering. Kunnen er meer bomen geplant worden?” horen wij regelmatig voorbij komen bij onze opdrachtgevers. Dit zorgt voor een behoefte aan het afstemmen en vastleggen van een integraal beleid voor de toekomst, waarin ambities en doelstellingen worden geformuleerd.

Een bomenbeleidsplan is steeds vaker aan de orde, en een bijbehorend boombeheerplan mag vervolgens niet ontbreken. Bij Arbor Consultancy ondersteunen wij u graag in het vormgeven van uw beleid en, indien gewenst, het daaraan gekoppelde beheerplan. Lees snel verder en kom erachter wat u mag verwachten van een bomenbeleidsplan en boombeheer door Arbor Consultancy.

 

Wat is een bomenbeleidsplan?

Gemeenten werken naar een doel toe, een integrale visie waarin beleidsdocumenten op elkaar aansluiten. Een bomenbeleidsplan is niets anders dan een uitwerking van deze visie met betrekking tot groen. Het geeft inzicht in waar bomen wel of niet gewenst zijn binnen een terrein, landgoed, stad of dorp. Veel vraagstukken worden hierin meegenomen, waaronder:

 

  • Zorgplicht en boomveiligheid
  • Kapbeleid en herplantingen
  • Omgang met waardevolle en monumentale bomen en boomstructuren
  • Integrale benadering voor een duurzaam en toekomstbestendig bomenbestand.

 

De gewenste boomsoorten en hoeveelheden worden in een bomenbeleidsplan vastgelegd en er worden kaders geformuleerd voor de uitvoering van het beheer. Klinkt ingewikkeld, maar het belangrijkste doel van een bomenbeleidsplan is dat de kwaliteit en duurzaamheid van de bomen in een omgeving gewaarborgd kunnen worden. Er wordt hierbij rekening gehouden met de omgevingswet. Ook kan er met een bomenbeleidsplan invulling worden gegeven aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van bomen en de wettelijke beleidsregels ter bescherming van de bomen.

Het opstellen van een bomenbeleidsplan door Arbor Consultancy

Bij het opstellen van een bomenbeleidsplan hebben we vaak te maken met veel gebruikers van de openbare ruimte, zeker wanneer het gaat om een bebouwde omgeving. Daarom houden we rekening met de randvoorwaarden die nodig zijn voor een goed en vitaal bomenbestand, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in de omgeving. De (vaak beperkte) ruimte voor bomen wordt optimaal benut. Eventuele ambities met betrekking tot groeiruimte en bijvoorbeeld hemelwaterinfiltratie kunnen hierin opgenomen worden.

 

In het bomenbeleidsplan houden we rekening met een aantal belangrijke zaken, waaronder:

 

  • De boomsoort die gekozen wordt, ook wel sortimentskeuze genoemd
  • Bomen in relatie tot verhardingen
  • Boomstructuren in relatie tot het wegennet
  • Bomen in relatie tot bebouwing en zonnepanelen
  • Het aanzicht van de omgeving

Boombeheer: van plan tot uitvoering

Een plan voor boombeheer is de volgende stap na het uitwerken van een bomenbeleidsplan. Hierin werken we uit wat er nodig is om het opgestelde beleid uit te kunnen voeren. Het beheer van een boom is bovendien afhankelijk van de fase waarin de boom zich bevindt. Tijdens de aanslag- en jeugdfase van de boom is intensieve verzorging erg belangrijk. De groei van de boom moet op de juiste manier worden begeleid.

 

In de volwassen fase van een boom verschuift de focus naar het in stand houden van het beeld dat de boom geeft en het voorkomen van onveilige situaties. Met een bomenbeheerplan wordt het beheer en de daaruit voortvloeiende onderhoudsmaatregelen aan een boom gestructureerd.

Het opstellen van een boombeheerplan door Arbor Consultancy

Een plan voor boombeheer geeft inzicht in de aanwezige bomen in combinatie met alle gegevens over hoe deze bomen beheerd en onderhouden dienen te worden. Ieder boombeheerplan is maatwerk, en per project of gemeente kijken we dus kritisch naar wat er nodig is voor het bomenbeheer in de omgeving. Vaak houden we in een boombeheerplan rekening met een tijdspanne van 10 jaar, en per jaar geven we aan welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn bij welke bomen en wat dit gaat kosten. Zo weet u direct welk budget nodig is voor een optimaal boombeheer.

Boomveiligheidscontrole en technische onderzoeken

Naast een overzicht van de wensen en behoeften van aanwezige bomen, geven we in het boombeheerplan ook aan wanneer het nodig is om een boomveiligheidscontrole uit te voeren. Hier nemen we tevens nadere technische onderzoeken in mee en geven we inzicht in welke bomen binnen een bepaald tijdsbestek verwijderd of vervangen dienen te worden. Een gezond en veilig bomenbestand was nog nooit zo dichtbij! En het beste van alles? De boomveiligheidscontrole en boomtechnische onderzoeken kunnen ook door Arbor Consultancy worden uitgevoerd. Maar ook voor advies over groeiplaatsverbeteringen of boomtechnische engineering bent u bij ons aan het juiste adres. Samen zorgen we ervoor dat uw bomen beter zijn beschermd!

Arbor Consultancy: dé plek voor Boom en Beleid

Bij het opstellen en uitwerken van uw bomenbeleidsplan en boombeheer starten we met het omschrijven van het probleem en het formuleren van uw doelen. Op basis hiervan wordt een stappenplan geformuleerd en doen we onderzoek naar het huidige beleid waarop aangesloten moet worden. Samen werken we toe naar de gewenste situatie en brengen we in kaart wie er bij het project betrokken worden. Op basis van de diverse input brengen we het concept beleidsplan in kaart. We bieden u mogelijke oplossingen en zijn eerlijk en open in de eventuele opties en neveneffecten. Nadat we de reacties van betrokkenen hebben geëvalueerd, maken we het beleidsplan definitief.

Een uitdaging rondom bomenbeleid en -beheer?

Wij komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.