Bomen Effect Analyse (BEA)

Voor antwoorden op al uw vragen over duurzaam behoud van bomen in voorgenomen plannen.

Staat er bijvoorbeeld een bouw- of reconstructieproject, of de herinrichting van een park, op de agenda? En heeft u geen idee wat het effect van dit project op de aanwezige bomen kan zijn? Bij Arbor Consultancy geven wij inzicht in deze effecten, aan de hand van een Bomen Effect Analyse.

Wat is een Bomen Effect Analyse?

Arbor Consultancy zet de Bomen Effect Analyse in als een instrument om bomen beter in beeld te brengen bij voorgenomen (nieuw)bouw of reconstructie. We toetsen het effect van projectplannen op de bomen die binnen het projectgebied staan, maar ook daarbuiten. Bomen aan de randen van een projectgebied of binnen de invloedssfeer (zoals bij grondwateronttrekking) worden tevens meegenomen in de analyse. De focus ligt hierbij op het in kaart brengen van de gevolgen van de werkzaamheden op bomen en welke noodzakelijke maatregelen getroffen moeten worden om de bomen duurzaam te kunnen behouden.

BEA in de praktijk met Arbor Consultancy

Een Bomen Effect Analyse is een omvangrijk proces dat begint met het bestuderen van de planvorming. We brengen uitgebreid in kaart wat er gaat gebeuren, waarbij we letten op sloopwerkzaamheden en of er sprake is van nieuwbouw of uitbreidingen in het project. Ook nemen we onderkeldering, grondwateronttrekking en rioolvervanging mee in onze analyse en letten we op de al dan niet aanwezige aanleg van ondergrondse voorzieningen, verhardingen en tuininrichtingen. Al met al dus een proces waarbij rekening gehouden wordt met uiteenlopende, maar ook zeer relevante factoren binnen een project.

Nadat de planvorming is bestudeerd gaan we kijken naar de locaties van de aanwezige bomen. Hierbij brengen we in kaart welke bomen effecten kunnen ervaren van de nodige werkzaamheden. Indien de locaties van de bomen niet bekend zijn, worden de bomen landmeetkundig ingemeten. Hierbij wordt de locatie, opkroonhoogte, de stamvoethoogte ten opzichte van het NAP en de kroonbreedte van de boom ingemeten. Op basis van deze gegevens kunnen we een boominspectie paspoort inrichten en worden de bomen geïnventariseerd en geïnspecteerd.

Bomen inspecteren en inventariseren

Tijdens het inspecteren en inventariseren van de bomen brengen we de algemene boomgegevens in kaart. We kijken onder andere naar de boomsoort, stamdiameter, conditie, kwaliteit en toekomstverwachting. Met behulp van deze gegevens beoordelen we vervolgens welke effecten de geplande werkzaamheden kunnen hebben op de bomen. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor de opdrachtgever, omdat hij op basis hiervan een gedegen afweging kan maken in de uit te voeren werkzaamheden.

Niet alleen de zichtbare elementen van de boom worden meegenomen in de inspectie en inventarisatie. Er wordt ook ondergronds onderzoek verricht bij bomen waarbij in de buurt ingrepen in de ondergrond worden verwacht. Dit onderzoek richt zich op de bodemopbouw en boomwortels. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of een boom hinder en/of schade gaat ondervinden van de voorgenomen werkzaamheden.

Van onderzoek tot rapportage

Alle informatie die tijdens het veldwerk in de Bomen Effect Analyse wordt verzameld, wordt vervolgens verwerkt en opgeleverd als een schriftelijke rapportage. In de rapportage is de inventarisatie van de bomen terug te lezen, samen met een boompunten tekening met daarop de toekomstverwachting en handhaafbaarheid van de bomen. De informatie is aangevuld met een beschrijving van de bodem en beworteling. Na de beschrijving van de onderzoeksresultaten, worden ook de knelpunten beschreven ten opzichte van het duurzaam behoud van de bomen.

Nadat de mogelijke effecten van een project volledig in kaart zijn gebracht, wordt er een advies op boomniveau en vanuit project perspectief gegeven. Dit advies kan gericht zijn op het verplanten van bomen, veiligheidsmaatregelen komende uit de VTA, of en hoe verhardingen en fundaties aangebracht kunnen worden en hoe de bomen en hun groeiplaatsen gedurende alle fases van de uitvoering beschermd moeten worden. Ook kan een advies worden gegeven over veilige graafafstanden, hoe ontgraven mag worden en hoe bronnering plaats kan vinden.

Arbor Consultancy komt graag langs om de rapportage en de uitkomsten te presenteren aan het projectteam, belanghebbenden en andere stakeholders. Gezamenlijk nemen we de knelpunten, (on)mogelijkheden en kansen met u door, zodat voor iedereen helder is welke maatregelen genomen moeten worden en waarom.

Boomtechnisch toezichthouder tijdens een project

Na het uitvoeren van de werkzaamheden rondom de Bomen Effect Analyse, zien wij regelmatig dat plannen nog aangepast moeten worden. Dit is mede vanwege de uitkomsten van de BEA, maar ook door zienswijzen of op verzoek van overheden. Het kan nodig zijn om deze eventuele wijzigingen te toetsen en de BEA hierop aan te passen.

Desgewenst kan Arbor Consultancy de resultaten van de BEA vertalen in een Boombeschermingsplan (BBP). Dit is een beknopt en praktijkgericht document, waarin per boom wordt beschreven welke maatregelen worden genomen. Dit document dient als richtlijn tijdens de werkzaamheden.

Na de start van de werkzaamheden in een project, wordt Arbor Consultancy regelmatig gevraagd om de werkzaamheden rondom de bomen te begeleiden. Hier vervullen wij dan de rol van boomtechnisch toezichthouder. Dit is een logische stap, want vanwege het vooronderzoek zijn wij zeer goed op de hoogte van het project en de details.

Als boomtechnisch toezichthouder begeleiden wij de werkzaamheden rond de boom, zoals bij het ontgraven en het controleren van het toepassen van de afgesproken boombeschermende maatregelen. Ook letten wij erop dat de afspraken omtrent bomen in het bestek worden nageleefd.

Advies van Arbor Consultancy

Naast onze rol als boomtechnisch toezichthouder binnen een project, fungeren wij ook als vraagbaak voor de opdrachtgever, opdrachtnemer en alle betrokkenen op het gebied van bomen. We leveren gevraagd, maar indien nodig ook ongevraagd, boomtechnische input. Ons doel is om met alle stakeholders het gewenste en afgesproken resultaat te bereiken.

Een Bomen Effect Analyse geeft inzicht in alles wat wel en niet kan, en is daardoor dus essentieel voor ieder project waar bomen bij zijn betrokken. Heeft u een project op de agenda staan waar een Bomen Effect Analyse niet mag ontbreken? Of heeft u behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden voor uw project? Neem gerust eens contact met ons op. Bomenspecialist Martijn vertelt u er graag meer over.

Een uitdaging rondom het duurzaam inpassen van bomen?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.