Endoscooponderzoek

Tijdig onderzoek voorkomt verstoring en vertragingen

Vervolgonderzoeken Flora&Fauna

In sommige gevallen blijkt uit een Quickscan Flora&Fauna (ook wel natuurtoets genoemd), dat het voorkomen van bijvoorbeeld vleermuizen, bewoning door vogels of zoogdieren niet kan worden uitgesloten.

In voorkomende gevallen is dan in het kader van de Wet Natuurbescherming een nader onderzoek benodigd met behulp van de endoscoopcamera. Hierbij valt te denken aan mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen in spouwmuren en de geschiktheid van holten in bomen als verblijfsplaats voor vleermuizen, vogels en/of zoogdieren.

Door tijdig onderzoek uit te voeren kan in een vroeg stadium inzicht worden verkregen in de aanwezigheid van beschermde soorten. Zo kan hier in de planvorming rekening mee worden gehouden, kunnen mitigerende maatregelen worden getroffen en tijdig ontheffingstrajecten worden gestart.

 

Overige vervolgtrajecten en mitigerende maatregelen

De ecologen van Arbor Consultancy adviseren u graag over de benodigde vervolgonderzoeken, zoals jaarrond vleermuisonderzoek, het plaatsen van mitigerende maatregelen (bijv. vleermuiskasten) en het organiseren van ontheffingsaanvragen.

Een uitdaging rondom Flora&Fauna?

Graag komen wij met u in contact om de spreken over de mogelijkheden.